บทความวิชาการ
หญ้าหวาน
ชื่อบทความ หญ้าหวาน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-02-2567
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ก.พ. 2567
วันที่หมดอายุ 13 ก.พ. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หญ้าหวาน หรือ stevia เป็นพืชให้ความหวานโดยไม่ให้พลังงาน สารสตีวิโอไซด์ (stevioside) ที่สกัดจากหญ้าหวานมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย ประมาณ 150-300 เท่า จึงนิยมใช้เป็นสารให้ความหวานหรือสารแต่งรสหวานทดแทนน้ำตาล โดยไม่ให้พลังงาน ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของหญ้าหวานหรือสารสกัดจากหญ้าหวานพบวางจำหน่ายทั่วไปและเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ
คำสำคัญ
หญ้าหวาน, stevia, stevioside