บทความวิชาการ
Plant cyanide
ชื่อบทความ Plant cyanide
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ก.พ. 2567
วันที่หมดอายุ 11 ก.พ. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการนำสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีไปใช้ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดพิษต่อมนุษย์จนถึงแก่ชีวิตอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งข่าวการเกิดพิษจากการบริโภคพืชบางชนิดโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เช่น หน่อไม้ปี๊บ มันสำปะหลังดิบ ลูกประสด ซึ่งการเกิดพิษดังกล่าวก็เกิดจากไซยาไนด์เช่นกัน แต่เป็นไซยาไนด์ที่พบในพืช บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไซยาไนด์ที่พบได้ในพืช เนื้อหาครอบคลุมทโครงสร้างทางเคมี การกระจายในพืช ชีวสังเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมี การตรวจสอบเบื้องต้น การเกิดพิษ และการบริโภคอย่างปลอดภัย
คำสำคัญ
cyanogenetic glycoside, cyanogenic glycoside, plant cyanide, ไซยาไนด์ในพืช