บทความวิชาการ
ยาอีลีทริปแทนและการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน Eletriptan and Management of Acute Migraine Headache
ชื่อบทความ ยาอีลีทริปแทนและการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน Eletriptan and Management of Acute Migraine Headache
ผู้เขียนบทความ ภญ. จุติกาญจน์ อิ่มทรัพย์ และ ผศ.ดร.ภญ. จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ อีลีทริปแทน (eletriptan) เป็นยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน (migraine) ฉับพลัน (abortive treatment) รูปแบบรับประทาน โดยออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบมีความจำเพาะสูงจับกับตัวรับเซโรโทนิน ชนิดย่อย 1B และ 1D (highly Selective Serotonin 5-HT 1B/1D receptor) มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง ออกฤทธิ์รวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังรับประทานยาขนาด 40 หรือ 80 มิลลิกรัม (มก.) เพียงครั้งเดียว ซึ่งยาอีลีทริปแทน (eletriptan) ขนาด 20 มก. มีประสิทธิภาพในการรักษาไม่ต่างกับยาซูมาทริปแทน (sumatriptan) ขนาด 100 มก. ในขณะเดียวกันยา eletriptan ขนาด 40 มก. และ 80 มก. แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่ายา sumatriptan ขนาด 50 มก. และ 100 มก. นอกจากนี้ยังให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีกว่ายาเออร์โกตามีน/คาเฟอีน (ergotamine/caffeine) เมื่อพิจารณาจากความปลอดภัยในการใช้ยา และการทนต่อผลข้างเคียงจากยาพบว่ายา eletriptan มีความปลอดภัย สามารถลดเวลาที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันให้กลับมาทำกิจกรรมได้ปกติและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้นจากประโยชน์ข้างต้น ยา eletriptan ซึ่งจัดอยู่ในยากลุ่มทริปแทน (triptan) จึงถูกเลือกใช้เป็นยาอันดับแรก (first-line treatment) ในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน
คำสำคัญ
อีลีทริปแทน, ปวดศีรษะไมเกรน, ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน, ตัวรับเซโรโทนิน ชนิดย่อย 1B และ 1D
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th