บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยสูตรตำรับและ ระบบนำส่งยา
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยสูตรตำรับและ ระบบนำส่งยา
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 30 ม.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะทางการแพทย์ เช่น การใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์มีจุดโดดเด่นที่สามารถรับมือกับข้อมูลจำนวนมากที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นได้ดี ทำให้ปัญญาประดิษฐ์จึงมีศักษยภาพ ในการประยุกต์ใช้กับการวิจัยสูตรตำรับและระบบนำส่งยา ซึ่งมีตัวแปรทั้งปริมาณสารในสูตรตำรับและปัจจัยการผลิตหลากหลาย ที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติของสูตรตำรับในรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น ทำให้การพัฒนายาทำได้เร็ว ประหยัดงบประมาณ และปลอดภัยมากขึ้น
คำสำคัญ
ปัญญาประดิษฐ์, โครงข่ายประสาทเทียม, ระบบนำส่งยา, สูตรตำรับ