บทความวิชาการ
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชื่อบทความ การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ผู้เขียนบทความ รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์ และ อ.ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 23 ม.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (multidrug-resistant tuberculosis; MDR-TB) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากยังมีอัตราความสำเร็จในการรักษาต่ำ อีกทั้งยังเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้สูง เนื่องจากสูตรยาประกอบไปด้วยยาหลายชนิด และมักมียารูปแบบฉีดในสูตรยา จึงทำให้ผู้ป่วยขาดความร่วมมือ เกิดความล้มเหลวในการรักษาและมีโอกาสเกิดเชื้อดื้อยาหลายขนานรุนแรงมาก (extensive drug resistant-TB; XDR-TB) ตามมา จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนายารักษาวัณโรคชนิดใหม่หรือพัฒนาสูตรยาที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดใช้ยารูปแบบรับประทานเป็นยาหลัก ลดจำนวนยาในสูตรการรักษา และลดระยะเวลาการรักษา เพื่อลดอาการข้างเคียงจากยา แต่ยังคงประสิทธิภาพทางการรักษาที่ดี เช่น ยาสูตร BPaLM regimen (bedaquiline, pretomanid, linezolid และ moxifloxacin) และยาสูตร BPaL regimen (bedaquiline, pretomanid และ linezolid) เป็นต้น
คำสำคัญ