บทความวิชาการ
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการให้คำแนะนำในร้านยา
ชื่อบทความ โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการให้คำแนะนำในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 20 ม.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคไม่ติดต่ออันดับต้นๆ และมีความชุกมากขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมอาหารเป็นหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเมื่อรับประทานแล้วจะถูกย่อยและดูดซึมเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลในกระแสเลือด แนวทางเวชปฏิบัตินานาชาติในการดูแลรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 21,2 แนะนำให้การให้โภชนบำบัดเป็นหนึ่งในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายและทุกระยะ รวมถึงการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน หรือ Diabetes-Specific Formula (DSF) ซึ่งเป็นอาหารครบส่วนที่มีคุณสมบัติดีต่อผู้เป็นเบาหวาน ทั้งการลดน้ำตาลในเลือดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคุมน้ำหนักตัว ลดความดันโลหิต รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำให้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้ โดยใช้รับประทานทดแทนอาหารมื้อหลัก สำหรับผู้เป็นเบาหวานที่มีน้ำหนักเกินร่วมด้วยหรือเสริมจากอาหารมื้อหลักเพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งเภสัชกรในร้านยามีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำในการใช้ DSF แก่ผู้เป็นเบาหวาน
คำสำคัญ
เบาหวาน อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน โภชนบำบัด