บทความวิชาการ
EL026_(2567) : การเก็บรักษายาและการสำรองยา
ชื่อบทความ EL026_(2567) : การเก็บรักษายาและการสำรองยา
ผู้เขียนบทความ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-01-2567
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 02 ม.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตอนที่ 1 : Overview “การเก็บรักษายา และการสำรองยา” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
ตอนที่ 2 : เรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Criteria)
ตอนที่ 3 : รู้โจทย์ (Context)
ตอนที่ 4 : แนวคิดในการออกแบบ ระบบสำรองยา ตัวอย่าง
ตอนที่ 5 : การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
ตอนที่ 6 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (1)
ตอนที่ 7 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (2)
ตอนที่ 8 : สรุปภาพรวม “การเก็บรักษายา และการสำรองยา” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
คำสำคัญ
การเก็บรักษายา, การสำรองยา, Emergency drug , storage drug management
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครอบรมได้ที่ register.ha.or.th
เข้าเรียนได้ที่ halearningonline.ha.or.th
ค่าอบรม 1,399 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ 1 account
ติดต่อสอบถาม haonline@ha.or.th