บทความวิชาการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับเภสัชกร
ชื่อบทความ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับเภสัชกร
ผู้เขียนบทความ สุพัตรา ปรศุพัฒนา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-004-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (human research ethics) จัดเป็นแนวทางสำคัญที่เน้นการปกป้องผู้ถูกทดสอบในการวิจัยหรืออาสาสมัครในแง่ความปลอดภัย สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดี หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีการปรับให้ทันสมัยต่อสถานการณ์โดยเน้นหลักการปกป้องอาสาสมัครที่สำคัญ 3 ประการอ้างอิงตาม Belmont Report ได้แก่ 1) หลักความเคารพในบุคคล 2) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย และ 3) หลักความยุติธรรม ทั้งนี้การวิจัยในมนุษย์ได้รับการกำหนดว่าจะต้องผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเริ่มดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการนั้นๆ จะเป็นไปตามหลักการปกป้องอาสาสมัครอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, human research ethics