บทความวิชาการ
Tezepelumab: anti-TSLP antibody สำหรับใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง
ชื่อบทความ Tezepelumab: anti-TSLP antibody สำหรับใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพชร แก้วเกษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-002-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 24 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมียาชีววัตถุ (biologic agent) หลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง (severe asthma) ได้แก่ omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab และ dupilumab เป็นต้น ยาชีววัตถุส่วนใหญ่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่จำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมายบางชนิด เช่น immunoglobulin E (IgE), interleukin-5 (IL-5), IL-4 หรือ IL-13 ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยโรคหืดชนิดรุนแรงที่มีเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil สูง (eosinophilic asthma) หรือโรคหืดชนิด allergic asthma ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยโรคหืดชนิดรุนแรงที่มี eosinophil ต่ำ มักไม่ค่อยตอบสนองต่อการใช้ยาชีววัตถุเหล่านี้ ยา tezepelumab เป็น human monoclonal antibody มีกลไกการออกฤทธิ์โดยจับกับ thymic stromal lymphopoietin (TSLP) โดย TSLP เป็นไซโตไคน์ที่หลั่งมาจากเซลล์เยื่อบุบริเวณทางเดินหายใจเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้ มลพิษทางอากาศ เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย TSLP จะเหนี่ยวนำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันส่งผลให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจ ดังนั้นการพัฒนายา tezepelumab ซึ่งสามารถยับยั้ง TSLP โดยตรงซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการอักเสบ จึงน่าจะให้ผลในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดชนิดรุนแรงได้ครอบคลุมมากกว่า การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งทำการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา tezepelumab ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง พบว่า tezepelumab สามารถลดอัตราการกำเริบเฉียบพลัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย มีความปลอดภัยในการใช้ นอกจากนี้ จากการศึกษาระยะยาวเป็นเวลา 2 ปี พบว่า tezepelumab มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา อย่างไรก็ตาม tezepelumab ไม่มีผลช่วยลดขนาดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ยา tezepelumab ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง โดยใช้เป็นยาเสริม (add-on therapy) ในผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปี
คำสำคัญ
Tezepelumab, thymic stromal lymphopoietin (TSLP), โรคหืดชนิดรุนแรง (severe asthma), ยาชีววัตถุ (biologic agent)