บทความวิชาการ
ความก้าวหน้าของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดโดยการยับยั้ง PD-1/PD-L1 ในผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อบทความ ความก้าวหน้าของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดโดยการยับยั้ง PD-1/PD-L1 ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้เขียนบทความ ภญ. กนกพร ชมาฤกษ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-009-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 19 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะร่างกายปกติระบบภูมิคุ้มกันบำบัดทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ในผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีกลไกที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบำบัดไม่สามารถทำงานเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นหากสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบำบัด จะทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยากลุ่ม Programmed cell death protein 1 inhibitors / Programmed death ligand-1 inhibitors (PD-1/PD-L1 inhibitors) เป็นการรักษาด้วยการใช้ระบบภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่ง PD-1 จะอยู่บริเวณ พื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ (T cells) ที่มีส่วนสำคัญในการลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบำบัด และเพิ่มความทนของภูมิคุ้มกันบำบัด และ PD-L1 เป็นลิแกนด์ที่อยู่บนพื้นผิวของเซลล์มะเร็ง เมื่อลิแกนด์จับกับPD-1 ที่อยู่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวจะยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบำบัด ทำให้ไม่สามารทำลายเซลล์มะเร็งได้ และนำไปสู่ความล้มเหลวของการรักษา ซึ่งการรักษาด้วยยากลุ่ม PD-1/PD-L1 inhibitors ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต (overall survival) และอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ (progression free survival) ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีการศึกษาทางคลินิกจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการรักษาด้วยยากลุ่ม PD-1/PD-L1 inhibitors ด้วยการยับยั้งการจับกันของ PD-1 และ PD-L1 ด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะ ช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ (T cells) ให้ทำลายเซลล์มะเร็ง ดังนั้นการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของ PD-1/PD-L1 inhibitors จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย
คำสำคัญ
ภูมิคุ้มกันบําบัด, ยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต์