บทความวิชาการ
พลาโซมิซิน ยาปฏิชีวนะใหม่สำหรับรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อน
ชื่อบทความ พลาโซมิซิน ยาปฏิชีวนะใหม่สำหรับรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.อภิญญา บุญเป็ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-004-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 09 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Plazomicin จัดเป็นยากลุ่ม aminoglycosides ชนิดใหม่ที่มีการพัฒนาโครงสร้างทางเคมีให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายขนาน (multi-drug-resistant organisms) รวมไปถึงเชื้อดื้อยา carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ได้ ยาได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2561 สำหรับใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อนรวมถึงกรวยไตอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis และ Enterobacter cloacae ที่ไวต่อยา โดยแนะนำให้ใช้ในขนาด 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน หยดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที จากการศึกษาทางคลินิกพบว่ายา plazomicin มีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อน รวมถึงกรวยไตอักเสบที่ไม่ด้อยกว่ายา levofloxacin และ meropenem สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ เช่น ระคายเคืองบริเวณที่ฉีด การได้ยินลดลง พิษต่อไต เป็นต้น
คำสำคัญ
plazomicin, พลาโซมิซิน, ยาปฏิชีวนะ, ยาต้านจุลชีพ, การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, กรวยไตอักเสบ