บทความวิชาการ
Estetrol (E4): Novel Estrogen with ‘NEST’ Property (บทความวิชาการ 5)
ชื่อบทความ Estetrol (E4): Novel Estrogen with ‘NEST’ Property (บทความวิชาการ 5)
ผู้เขียนบทความ กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-011-12-2566
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 12 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ยาเม็ดคุมกำเนิด (oral contraceptive pill: OCP) เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในการคุมกำเนิด เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี หาซื้อได้สะดวก บริหารยาได้ด้วยตนเอง เมื่อหยุดใช้สามารถกลับมามีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตามปกติในรอบเดือนถัดไป และราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ แม้ว่าจะมีการใช้ OCP ในเวชปฏิบัติมาแล้วกว่า 60 ปี แต่กลับพบว่าฮอร์โมนที่เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะเอสโตรเจนนั้นกลับมีทางเลือกจำกัด ส่วนใหญ่ใช้ ethinyl estradiol (EE) ที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดแต่มีข้อควรระวังหลายประการด้านความปลอดภัย ในปี ค.ศ. 2021 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้รับรองทะเบียนยาเม็ดคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมสูตรใหม่ที่มี estetrol (E4) ร่วมกับ drospirenone โดย E4 มีความปลอดภัยในการใช้ระยะยาวมากกว่า EE เนื่องจาก E4 เป็นเอสโตรเจนที่พบได้ในร่างกายของสตรีขณะตั้งครรภ์ อีกทั้งยังมีข้อดีด้านเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ที่เหนือกว่า EE อีกหลายประการ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเอสโตรเจนที่ใช้ในการคุมกำเนิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ E4 ที่จะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะฮอร์โมนคุมกำเนิดที่ใช้เป็นหลักในอนาคต
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิด; เอสโตรเจน; estetrol, E4
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th