บทความวิชาการ
อาหารและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ชื่อบทความ อาหารและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ผู้เขียนบทความ ภก.ธณัท สุขะปรเมษฐ, ภก.สุรัตน์ สมสอน, และ ภก.อิสรภาพ คลาดโรค, รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์, ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-008-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 11 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) โรคอัลไซเมอร์จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบมากในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่มีการรายงานเกี่ยวกับอาหารหรือสารอาหารที่อาจมีผลความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ บทความนี้จึงทำการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารหรือสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที่คาดว่ามีผลในการช่วยในการป้องกันหรือชะลอการดำเนินไปของโรคอัลไซเมอร์
คำสำคัญ
โรคอัลไซเมอร์ อาหาร สารอาหาร