บทความวิชาการ
การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยาแบบรุนแรง
ชื่อบทความ การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยาแบบรุนแรง
ผู้เขียนบทความ ภญ.อาวรณ์ แจ่มคีรี, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-007-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 04 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชพันธุศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองของยาและมีประโยชน์ต่อการเลือกยาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล พบว่ามีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของยีน Human Leukocyte Antigen (HLA) กับความเสี่ยงของการเกิดผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง ดังนั้นจึงมีแนวทางการตรวจคัดกรองยีน HLA ก่อนที่จะพิจารณาเริ่มใช้ยาเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*15:02 ก่อนเริ่มยา carbamazepine การตรวจคัดกรองยีน HLA-B*58:01 ก่อนเริ่มยา allopurinol และการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*57:01 ก่อนเริ่มยา abacavir เพราะฉะนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลสนับสนุนแก่แพทย์และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ การแพ้ยาแบบรุนแรง ยีนเอชแอลเอ