บทความวิชาการ
หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
ชื่อบทความ หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-11-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 พ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 29 พ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่จะนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่รุนแรงมากขึ้น หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์แสดงข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าการรักษาโรคนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น แนวทางการรักษาทั้งหมดในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังกล่าว เภสัชกร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการรักษาโรคจึงมีบทบาทที่สำคัญในการให้การบริบาลผู้ป่วยตั้งแต่การพิจารณาข้อบ่งใช้การรักษา การติดตามด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษา และการติดตามด้านความร่วมมือในการใช้ยา บทความปริทัศน์วรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นบทบาทของเภสัชกรในแง่ดังกล่าว
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรม โรคความดันโลหิตสูง