บทความวิชาการ
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อบทความ ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้เขียนบทความ ภก. เวสารัช จิตติวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-023-11-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 พ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 12 พ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Noncommunicable Diseases (NCDs) คือ กลุ่มของโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดการติดต่อจากคนสู่คน แต่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ หนึ่งปัจจัย หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งประชากรทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยลักษณะของโรค NCDs ที่ต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ยาในการรักษาหรือควบคุมโรคร่วมกันหลายชนิด จึงอาจทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา หรือความคลาดเคลื่อนทางยา และเพิ่มโอกาสการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตตามมาได้ ทั้งนี้จากข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ พบว่าปัญหาด้านยาที่พบบ่อยในผู้ป่วย NCDs มีสาเหตุมาจากความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ซึ่งด้วยทักษะ องค์ความรู้และกระบวนการในการดูแลคนไข้อย่างเป็นระบบของเภสัชกร มีส่วนช่วยป้องกันและลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความคลาดเคลื่อนทางยา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา