บทความวิชาการ
Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
ชื่อบทความ Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-021-11-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
PMS หรือ Premenstrual Syndrome คือกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ คือราว 80% มักประสบกับปัญหานี้ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 20-40 ปี อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ โดยสาเหตุของอาการนั้นมีปัจจัยสาคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งอาการ PMS นี้ส่งผลทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจะให้คาแนะนำและดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Menstrual Pain, Premenstrual syndrome, NSAIDs
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่ www.pharcpa.com