บทความวิชาการ
เปราะหอม: องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษ (ยาน่ารู้ 3/2566)
ชื่อบทความ เปราะหอม: องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษ (ยาน่ารู้ 3/2566)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ ภก.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภก.ภัคศรัณย์ เนื่องวรรณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-008-08-2566
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ เปราะหอม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kaempferia galanga L. เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและกระจายในจีน พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เปราะหอมเป็นยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการหวัด ไอแห้ง ปวดฟัน โรคไขข้อ ความดันโลหิตสูงและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องเทศอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีกลิ่นหอมมาก จากการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองด้วยสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเปราะหอมเมื่อให้ทางปากในขนาดสูงถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าไม่มีผลทำให้หนูทดลองตาย และการศึกษาทางพฤกษเคมีของเปราะหอมได้ค้นพบสารประกอบทางเคมี 97 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็น terpenoids, phenolics, diarylheptanoids และ flavonoids
คำสำคัญ
เปราะหอม,พิษ,สารสกัด,
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th