บทความวิชาการ
แนวทางการดูแลโรคภูมิแพ้ฉบับพัฒนา (Redesigned guideline of Allergy Care) บทความวิชาการ 3
ชื่อบทความ แนวทางการดูแลโรคภูมิแพ้ฉบับพัฒนา (Redesigned guideline of Allergy Care) บทความวิชาการ 3
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สิรินุช พละภิญโญ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-007-10-2566
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ต.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 04 ต.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โรคภูมิแพ้(allergic diseases) เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานไวผิดปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสารต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย โดยโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ๆคือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และผื่นลมพิษ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการเด่น ๆ คือคัดจมูก จามน้ำมูกไหล คัดจมูก และอาจมีอาการภูมิแพ้ทางตาร่วมด้วย ในขณะที่ผื่นลมพิษจะมีผื่นนูนแดงและคันเป็นลักษณะเด่น โดยแนวทางการรักษาทั้งสองนั้นได้แนะนำให้ใช้ยาต้านฮิสตามีนชนิดรับประมาณรุ่นที่ 2 เป็นลำดับแรก โดยพิจารณาเลือกตัวยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายนั้นพิจารณาจากประสิทธิผล (efficacy), ความปลอดภัย (safety), เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย, วิธีใช้ยาเอื้อให้เกิดการร่วมมือในการใช้ยา (adherence) และราคาสมเหตุผลหรือเหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ป่วย
คำสำคัญ
โรคภูมิแพ้, ยาต้านฮิสตามีน, จมูกอักเสบภูมิแพ้, ผื่นลมพิษ, second generation antihistamine
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th