บทความวิชาการ
Pharmacologic management of painful diabetic peripheral neuropathy
ชื่อบทความ Pharmacologic management of painful diabetic peripheral neuropathy
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-032-09-2566
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 25 ก.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Diabetic neuropathy เป็นภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดขนาดเล็กที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมีผลเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางชีวเคมีของเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทสั่งการ และระบบประสาทอัตโนมัติ โดยผลต่อระบบประสาทรับความรู้สึกมีได้ทั้งแบบที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกลดลง หรือรู้สึกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทำให้ปวดแบบ neuropathic pain ซึ่งนิยมเรียกเป็น painful diabetic peripheral neuropathy (PDPN) การรักษา PDPN ทำได้โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การให้ยา สำหรับการรักษาด้วยยาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ยังไม่มียาใดที่มีผลแก้ไขพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ยาที่มีหลักฐานทางวิชาการจำนวนมากและแนะนำให้ใช้ ได้แก่ tricyclic antidepressants (TCAs), gabapentinoids, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ส่วนยาอื่น ๆ ที่อาจใช้ร่วม ได้แก่ tramadol, sodium channel blockers, topical capsaicin, vitamin B และ α-lipoic acid รวมถึง cannabinoids ที่ใช้ทางการแพทย์ที่อาจใช้เมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล ยาเหล่านี้มีข้อพิจารณาการใช้และข้อควรระวังแตกต่างกัน โดยเฉพาะการเลือกใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติร่วมด้วย
คำสำคัญ
Diabetic neuropathy, neuropathic pain, gabapentinoids, sodium channel blockers, topical capsaicin, vitamin B
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe