บทความวิชาการ
การคำนวณปริมาณยาหัวข้อ HPLC “Assay” ในตำรายา: การคำนวณ %label amount
ชื่อบทความ การคำนวณปริมาณยาหัวข้อ HPLC “Assay” ในตำรายา: การคำนวณ %label amount
ผู้เขียนบทความ จันคนา บูรณะโอสถ, ชนกพรหม์ สุคนธ์พันธุ์, อรัญญา นันทนากรณ์, คนาวรรณ พจนาคม, ปนัดดา พัฒนวศิน, สมลักษณ์ คงเมือง,ไพบูลย์ นันทนากรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-006-09-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 13 ก.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Assay เป็นข้อกำหนดมาตรฐานที่สำคัญในมอโนกราฟของตำรายา ส่วนของมอโนกราฟส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีวิเคราะห์ยาเชิงปริมาณและเกณฑ์การยอมรับ บทความนี้อธิบายความหมายของค่าต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณเมื่อใช้วิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญในผลิตภัณฑ์ยา และยกตัวอย่างวิธีการคำนวณ % label amount เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง
คำสำคัญ
การหาปริมาณ; การคำนวณ; % label amount; โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง; ตำรายา