บทความวิชาการ
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา
ชื่อบทความ การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา
ผู้เขียนบทความ บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-005-09-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 12 ก.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทความฟื้นฟูวิชาการออนไลน์ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา สำหรับการเพิ่มคุณค่าในการดูแลเอาใจใส่แก่ลูกค้าที่มารับบริการที่ร้านยา และ เข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกค้าภายในและลูกค้า ภายนอก (Internal and external customer)1 รวมทั้ง การเพิ่มคุณค่าในการให้บริการแก่ลูกค้า อันจะก่อให้เกิดลูกค้าประจำ (Loyalty customer)2 และนำไปสู่เทคนิคในการเลือกทำเลของร้านยา (Location) รวมทั้ง สามาถเข้าใจผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สร้างความแตกต่างจากร้านยารูปแบบเดิม พร้อมยกตัวอย่าง การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน และได้สรุปถึงวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ความต้องการของลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้า อีกด้วย
คำสำคัญ
นวัตกรรมการให้บริการเภสัชกรรมทางเภสัชกรรม: ธุรกิจร้านยา:แนวคิด: Levitt’s Tota}Product/Service Concept