บทความวิชาการ
องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร
ชื่อบทความ องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-004-09-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 07 ก.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในการศึกษาพืชสมุนไพร จำเป็นต้องทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีที่พบในพืชสมุนไพรที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการในการศึกษาเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดทำมาตรฐานของสมุนไพร รวมทั้งอาจใช้เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนายาจากสมุนไพร องค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ เมแทบอไลต์ปฐมภูมิ (primary metabolites) และ เมแทบอไลต์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ซึ่งสารกลุ่มหลังจะถูกนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกว่าสารกลุ่มแรก
คำสำคัญ