บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-020-08-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 05 ก.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรักษาที่จำเพาะกับโรคโควิด-19 ขึ้นกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค ซึ่งยาต้านไวรัสและ monoclonal antibodies มีประโยชน์ในระยะที่ร่างกายตอบสนองต่อไวรัส (viral response phase) ส่วนสารปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulators) มีประโยชน์ในระยะที่ร่างกายตอบสนองต่อการอักเสบ (host inflammatory response phase) ยาที่แนะนำในการรักษาผู้ป่วยที่อาการน้อยถึงปานกลางแต่เสี่ยงจะเกิดโรครุนแรง คือ nirmatrelvir/ritonavir, remdesivir หรือ molnupiravir ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรง แนะนำการใช้ยา remdesivir ร่วมกับ dexamethasone และ/หรือ tocilizumab หรือ baricitinib การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของ monoclonal antibody (mAbs) จึงไม่ถูกรับรองให้ใช้ในแนวการรักษาโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา เภสัชกรควรมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยา ขนาดยา ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และอาการไม่พึงประสงค์ของยา เพื่อให้การดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากที่สุด
คำสำคัญ
โควิด-19, remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir, molnupiravir, dexamethasone