บทความวิชาการ
โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชื่อบทความ โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ผู้เขียนบทความ คุณเอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-018-08-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้มีสุขภาพดี ชะลอการดำเนินของโรค ควบคุมอาการของโรคที่เป็นได้ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว การดูแลเรื่องภาวะโภชนาการ ชนิดของสารอาหาร ปริมาณ สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การให้คำแนะนำเรื่องโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อชะลอไตเสื่อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร้านยารักษ์ไตของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความพร้อมในการให้คำแนะนำในเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการ
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน, โรคไตเรื้อรัง, โภชนบำบัด
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ ได้ที่ www.pharcpa.com