บทความวิชาการ
วิธีในการติดตามกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่องานวิจัย
ชื่อบทความ วิธีในการติดตามกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่องานวิจัย
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-08-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 21 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ทั้งหน้าที่และบทบาทของกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง (autophagy) ที่พบในศาสตร์หลายแขนงของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยจำนวนมากพยายามศึกษาบทบาทของกระบวนการนี้ทั้งในสภาวะปกติทางสรีรวิทยา และการก่อโรค เซลล์เพาะเลี้ยงเป็นวิธีที่มีการนำมาใช้มากที่สุด เพื่อศึกษากระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ดังนั้นวิธีการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือสูงในการศึกษากระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอที่เป็นกระบวนการทางโมเลกุลที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีเช่นนี้จึงมีความสำคัญมาก ในบทความนี้จะได้รวบรวมวิธีในการติดตาม และศึกษากระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองสำหรับงานวิจัยที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแต่ละวิธีมีทั้งข้อดี และข้อด้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษากระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อให้ทราบวิธีการศึกษากระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง และอาจนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกวิธีที่มีความเหมาะสมสำหรับการออกแบบ และการทำการทดลองวิจัยกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองต่อไป
คำสำคัญ
กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง วิธีในการติดตามกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่องานวิจัย