บทความวิชาการ
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566 (PART1)
ชื่อบทความ การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566 (PART1)
ผู้เขียนบทความ วิทยากรผู้บรรยาย 12 ท่าน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-029-08-2566
ผู้ผลิตบทความ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 15 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ฝ่ายเภสัชกรรมมีพันธกิจในการให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเป็นแหล่ง ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามการศึกษาและค้นพบใหม่ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงเภสัชปฏิบัติ (PHARMACY PRACTICE) ซึ่งเภสัชกรควรติดตามและปรับตัวให้เท่าทันยุค DISRUPTION เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย นำไปสู่การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุผล มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ดังนั้น ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงจัดทำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเภสัชปฏิบัติและการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้
คำสำคัญ