บทความวิชาการ
การกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง Antimicrobial dosing in critically ill patients receiving continuous renal replacement therapy
ชื่อบทความ การกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง Antimicrobial dosing in critically ill patients receiving continuous renal replacement therapy
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-028-08-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 23 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ การกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ เพื่อให้ถึงเป้าหมายการรักษาตามกลุ่มยาต้านจุลชีพแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาตรการกระจายยา และส่งผลถึงการเข้าเป้าหมายการรักษาทางเภสัชพลศาสตร์ นอกจากนั้นเมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างมากจะเริ่มมีการพิจารณารักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต ดังนั้นการเข้าใจปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ และลดโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพที่เลือกใช้ รวมทั้งการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาต่อไปได้
คำสำคัญ
ยาต้านจุลชีพ, เภสัชจลนศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต, การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe