บทความวิชาการ
Refeeding syndrome
ชื่อบทความ Refeeding syndrome
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-004-07-2566
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 26 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Refeeding syndrome (RFS) คือ ภาวะผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์และสารน้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือผู้ที่อดอาหารเป็นระยะเวลานาน แล้วกลับมาได้รับสารอาหารทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาการและอาการแสดงของ RFS จึงเป็นผลมาจากความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ โดยเฉพาะระดับฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แมกนีเซียมในเลือด และวิตามินบี 1 ที่ลดต่ำลง และการเกิดการคั่งของน้ำและโซเดียมโดยความผิดปกติดังกล่าวมักเกิดขึ้นภายใน 24-72 ชั่วโมง หลังจากให้สารอาหารในผู้ที่อดอาหารหรือขาดสารอาหารมาเป็นเวลานาน อาการและอาการแสดงของ RFS จะแตกต่างกันตามความรุนแรงของระดับอิเล็กโทรไลต์ที่ผิดปกติ โดยอาจพบว่าไม่มีอาการแสดง ไปจนถึงมีอาการแสดง เช่น weakness, peripheral edema, respiratory failure และ heart failure และอาจรุนแรงจนเสียชีวิต แนวทางการจัดการภาวะ RFS คือก่อนให้โภชนบำบัด ต้องมีการค้นหาและเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของ RFS เพื่อเริ่มให้โภชนบำบัดอย่างเหมาะสมและหลังจากเริ่มให้โภชนบำบัดแล้วต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
คำสำคัญ
refeeding syndrome, hypophosphatemia, hypokalemia, thiamine