บทความวิชาการ
Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
ชื่อบทความ Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
ผู้เขียนบทความ พญ.ชฎาธาร เหลืองสว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-017-08-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะเกิด Post COVID syndrome หรือภาวะ Long COVID เนื่องจากมีการอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการดูแลรักษาร่างกายให้กลับมาแข็งแรง การดูแลบรรเทาหรือรักษาอาการให้เฉพาะเจาะจงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดียิ่งขึ้น อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ของสมาคมเภสัชกรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ทางด้านวิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆ ของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
ore Throat, Infection, Symptomatic treatment, COVID-19
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ คลิีกที่นี่ https://www.pharcpa.com/index.php?page=application