บทความวิชาการ
รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)
ชื่อบทความ รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-007-07-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 13 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างมาก เริ่มจากยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพ ในการทำลายเซลล์มะเร็งแต่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ไปจนถึงการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดอาการไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันบําบัด (Immunotherapy) ซึ่งจัดเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าชนิดหนึ่งที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการรักษามะเร็ง ซึ่งจะเน้นบทบาทการทำงานของ T cells เป็นสำคัญ กระบวนการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในปัจจุบันมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1. การปลดล็อคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immune checkpoint blockade) 2. การกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันภายนอกร่างกาย (Adoptive cellular therapies) และ 3. การใช้วัคซีนรักษาและป้องกันมะเร็ง (Cancer vaccines) โดยบทความนี้ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม immune checkpoint inhibitors (ICIs) ซึ่งยากลุ่มนี้จะมีคุณลักษณะเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งกระบวนการกดการทำงานของ T cells ส่งผลให้ T cells สามารถทำงานเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างเต็มที่ รวมถึงกล่าวถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (immune-related adverse events, irAEs) ที่อาจเกิดขึ้น
คำสำคัญ
Cancer, immune checkpoint inhibitors, CTLA-4 inhibitors, PD-1 inhibitors, PD-L1 inhibitors