บทความวิชาการ
Nutrition Masterclass Module 2
ชื่อบทความ Nutrition Masterclass Module 2
ผู้เขียนบทความ สมาคมต่อมไร้ท่อนานาชาติ
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-005-07-2566
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 11 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จุดประสงค์: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และการพิจารณาใช้ MNT และ DSNF เป็นแนวทางการรักษาลำดับแรกสําหรับการป้องกัน การทำให้โรคเบาหวานอยู่ในภาวะสงบ และดูแลผู้ป่วยโรคระยะก่อนเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวาน วัตถุประสงค์การเรียนรู้:  1. ทําความเข้าใจแนวคิดทางคลินิกของโรคเบาหวานระยะสงบในผู้ป่วย T2DM 2. เรียนรู้คําแนะนําและหลักการของ MNT ในการคุมโรคเบาหวานให้ดีขึ้นและการทำให้เข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบ 3. ทําความเข้าใจองค์ประกอบหลักของ MNT และ DSNF และผลกระทบต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วย
คำสำคัญ