บทความวิชาการ
การพัฒนาไฮโดรเจลเชื่อมโยงข้ามด้วยแสงเพื่อการรักษาแผล
ชื่อบทความ การพัฒนาไฮโดรเจลเชื่อมโยงข้ามด้วยแสงเพื่อการรักษาแผล
ผู้เขียนบทความ พีรพัฒน์ ชิดไชย; ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ; ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-003-07-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 05 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แผล คือ การบาดเจ็บที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อจากปัจจัยภายนอกทางกายภาพหรือเคมี โดยทั่วไปจะมีการใช้วัสดุแต่งแผล เช่น ผ้าก๊อซ หรือ ผ้าพันแผล แต่สิ่งแต่งแผลเหล่านี้ไม่สามารถดูดซับสารคัดหลั่งจากแผลได้ดี เนื้อเยื่อที่มีการสร้างใหม่หลุดติดวัสดุแต่งแผลขณะลอกออก และเจ็บขณะเปลี่ยนวัสดุแต่งแผล ส่งผลทำให้แผลหายช้าและยังอาจทำให้เกิดแผลเป็นได้อีกด้วย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัสดุปิดแผลแบบดั้งเดิม เช่น ไฮโดรเจล ซึ่งพัฒนาเป็นวัสดุแต่งแผลเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถดูดซับสารคัดหลั่ง ให้ความชุ่มชื้น และกระตุ้นกระบวนการรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นได้อีกด้วย ไฮโดรเจลเกิดจากการเชื่อมโยงข้ามสายพอลิเมอร์ให้เป็นร่างแหด้วยวิธีการเชิงฟิสิกส์หรือทางเคมี การเชื่อมโยงข้ามด้วยแสง โดยใช้สารริเริ่มปฏิกิริยากระตุ้นด้วยแสงจัดเป็นเทคนิคเชิงฟิสิกส์ ที่กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามระหว่างสายพอลิเมอร์ด้วยพันธะทางเคมีที่สามารถนำมาใช้เตรียมไฮโดรเจลสำหรับทางการแพทย์ได้ การเชื่อมโยงข้ามด้วยวิธีนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามได้เร็วและเกิดการเชื่อมโยงข้ามได้ที่อุณหภูมิปกติ สามารถใช้กับแผลได้หลายชนิด ดังนั้นไฮโดรเจลที่เชื่อมโยงข้ามด้วยแสงนี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เตรียมวัสดุปิดแผลสำหรับการรักษาแผลได้
คำสำคัญ
การรักษาแผล: ไฮโดรเจล: การเชื่อมโยงข้ามด้วยแสง: สารริเริ่มปฏิกิริยากระตุ้นด้วยแสง