บทความวิชาการ
การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)
ชื่อบทความ การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.วรพรรณ เมตะนันท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-005-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 18 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระบวนการออกแบบการทดลองและการหาสภาวะที่เหมาะสมนั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในงานด้านการวิจัย พัฒนา และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ สูตรตำรับเครื่องสำอาง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการนำองค์ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการออกแบบการทดลอง ผ่านการเลือกใช้แผนการทดลอง (Experimental designs) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนได้มีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การเข้าใจในกระบวนการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการทางสถิติ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ สูตรตำรับ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
คำสำคัญ
DOE; Design of Experiment; Pharmaceutical development; System; Variables; Statistic approach
วิธีสมัครสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรได้ที่ https://mooc.cmu.ac.th/th/course/ad5caabb-1256-4b72-9be9-3421b437921c และเมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศรับรองแล้ว ขอให้ส่งใบประกาศมาที่ Email: cpe.pharmcmu@gmail.com เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง