บทความวิชาการ
วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น (COVID-19 vaccines for children and adolescents)
ชื่อบทความ วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น (COVID-19 vaccines for children and adolescents)
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร, รศ.ดร.ภญ.ธีราพร สุภาพันธุ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-004-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 27 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกที่เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากการยับยั้งการระบาดของโรคนอกจากมาตรการควบคุมโรคแล้ว ยังมีการนำวัคซีนที่มีคุณภาพประสิทธิผลและปลอดภัยมาใช้เพื่อให้ลดการระบาดของโรค และฟื้นฟูสภาพสังคม เศรษฐกิจ ให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด ในปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยองค์กรที่กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก ณ ขณะนั้นมีเพียงวัคซีน BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) เท่านั้นที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุ 12 – 17 ปี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากมีการศึกษารองรับว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค COVID-19 และมีความปลอดภัยในการใช้ วัคซีนอื่นๆ อยู่ในระหว่างการศึกษาการใช้เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น เพื่อพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของการฉีดวัคซีนในประชากรกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้
คำสำคัญ
โควิด-19, วัคซีนโควิด-19, ประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีน, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)