บทความวิชาการ
หลักการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจและได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ชื่อบทความ หลักการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจและได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 03 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจและได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสูงมากดังนั้นยาต้านการแข็งตัวของเลือดจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาและบำบัดเพื่อให้อาการของโรคคงที่และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) ดังนั้น จึงต้องมีการดูแลเกี่ยวกับการใช้ยาทั้งทางด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความร่วมมือในการใช้ยาอย่างใกล้ชิด บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทั้งรูปแบบฉีดและรูปแบบรับประทานในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจผิดปกติและผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้สามารถใช้ทบทวนความรู้และปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบันต่อไป
คำสำคัญ
หลักการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ