บทความวิชาการ
การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ชื่อบทความ การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ผู้เขียนบทความ ภญ.จุฑามาศ สืบสิน, ผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-003-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 22 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2 2019) เริ่มต้นการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 แล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต วัคซีนเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อกลุ่มประชากรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อจำนวนมากพอจะเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้โรคระบาดนี้หยุดลงหรือถูกควบคุมได้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อการได้รับวัคซีนย่อมมีความสำคัญ การตัดสินใจรับวัคซีนต้องอาศัยข้อมูลเท่าที่มี การอ้างอิงจากทฤษฎีหรือข้อมูลจากวัคซีนอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน จากผลงานวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 2 และ 3 การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัย ดังนั้นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับวัคซีน ผู้ป่วยเอดส์หรือกรณีมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงควรรักษาอาการคงที่ก่อนและควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
คำสำคัญ
วัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์