บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาโรคไมเกรนอย่างสมเหตุผล
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาโรคไมเกรนอย่างสมเหตุผล
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-014-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 21 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไมเกรนเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง และทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน สาเหตุการเกิดเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมกับมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาอย่างสมเหตุผล จะช่วยลดความทุกข์ทรมานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
คำสำคัญ
แนวทางการรักษา, ไมเกรน, สมเหตุผล