บทความวิชาการ
การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยรูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists version 2020
ชื่อบทความ การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยรูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists version 2020
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดุรงค์กร พลทม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 20 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับเภสัชกรเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยในรูปแบบ randomized controlled trial ที่นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลพบได้มากและมีความน่าเชื่อถือสูง ปัจจุบันได้มีแนวทางสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยรูปแบบ randomized controlled trial จากหลายสถาบัน หนึ่งในนั้นคือ CASP checklists ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2020 ซึ่งมีโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากฉบับเดิม เภสัชกรในฐานะผู้ใช้งานจึงควรทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถใช้แบบประเมินนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำไปสู่การตัดสินใจทางคลินิกที่มีแม่นยำ
คำสำคัญ
CASP checklists, randomized controlled trial, critical appraisal