บทความวิชาการ
การใช้ยาฟอสโฟมัยซินชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต The use of intravenous fosfomycin in critically ill patients
ชื่อบทความ การใช้ยาฟอสโฟมัยซินชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต The use of intravenous fosfomycin in critically ill patients
ผู้เขียนบทความ ภก. ปริญญา เพิ่มลาภ , รศ.ภญ.ดร. ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 02 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาฟอสโฟมัยซิน (fosfomycin) ชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ อยู่ในรูปของเกลือ disodium เป็นยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และครอบคลุมเชื้อกว้าง รวมถึงแบคทีเรียที่ดื้อยา นอกจากนี้มีการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ให้ข้อมูลว่าหากใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพชนิดอื่นสามารถลดการดื้อยาได้ จากปัญหาเชื้อดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงทำให้เป็นยาทางเลือกที่น่าสนใจ ยามีกลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการสังเคราะห์ peptidoglycan ซึ่งแตกต่างจากยาต้านจุลชีพกลุ่ม -lactams และ vancomycin จึงไม่เกิดการดื้อยาข้ามกลุ่มกับยาดังกล่าว ยามีคุณลักษณะชอบน้ำ มีขนาดโมเลกุลต่ำ กระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ดี และถูกขจัดออกทางไตเป็นหลัก มีข้อมูลการศึกษาแสดงประสิทธิภาพของยา fosfomycin ชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำในการรักษาภาวะติดเชื้อที่หลากหลาย ซึ่งในผู้ป่วยวิกฤตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ และข้อมูลขนาดยาที่แนะนำในผู้ป่วยวิกฤตยังมีจำกัด ดังนั้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา fosfomycin ในผู้ป่วยวิกฤต จะช่วยให้ได้แบบแผนการให้ยาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาภาวะติดเชื้อดื้อยาต่าง ๆ และอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาได้
คำสำคัญ
fosfomycin ชนิดฉีด, เภสัชจลนศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต