บทความวิชาการ
Relugolix ยารับประทานสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (Advanced Prostate Cancer)
ชื่อบทความ Relugolix ยารับประทานสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (Advanced Prostate Cancer)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์, อ.ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล, นศภ.ชญานี ชัยชิต, นศภ.ชีวรัตน์ สุนทรชัยนุกุล, นศภ.ณัชชา ชินอัครพงศ์ และ นศภ.ณัฐวรา ชะตารัตน์
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-003-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 20 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้มากในเพศชาย เกิดจากการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติในเซลล์ต่อมลูกหมาก ซึ่งสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมน testosterone ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนั้นจึงมีวิธีรักษาด้วยการลดฮอร์โมนเพศชาย (Androgen Deprivation Therapy; ADT) บทความนี้จะกล่าวถึงยา relugolix ซึ่งเป็นยารูปแบบรับประทานกลุ่ม Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) Antagonist ซึ่งได้รับการรับรองโดย U.S. FDA สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย จากการศึกษาพบว่า relugolix มีประสิทธิภาพในการกดระดับฮอร์โมน testosterone ให้ต่ำกว่า 50 ng/dL ซึ่งเป็น castrate levels ได้อย่างรวดเร็วหลังการเริ่มใช้ยา นอกจากนั้นระดับฮอร์โมน testosterone สามารถเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็วหลังหยุดใช้ยา ซึ่งเป็นผลดีต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากฤทธิ์ในการกดฮอร์โมน testosterone เช่น การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความแข็งแรงทางกายลดลง รบกวนการนอนหลับ เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เนื่องจากมีรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง (major adverse cardiovascular events)
คำสำคัญ
GnRH Antagonist, Relugolix, Androgen deprivation therapy, Advanced Prostate Cancer, Metastatic prostate cancer, มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย, มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม, ยารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก