บทความวิชาการ
เภสัชสารสนเทศ : การบูรณาการงานเภสัชกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่พรมแดนใหม่ของการให้บริการโดยเภสัชกร Pharmacy Informatics : The Intersection of Pharmacy Services and Information Technology
ชื่อบทความ เภสัชสารสนเทศ : การบูรณาการงานเภสัชกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่พรมแดนใหม่ของการให้บริการโดยเภสัชกร Pharmacy Informatics : The Intersection of Pharmacy Services and Information Technology
ผู้เขียนบทความ ภก.วิรุณ เวชศิริ, ภญ.ฐิติมา พยัฆสิริ , ภก.คมกฤช ศรีไสว, ภก.จิตติศักดิ์ คำตัน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-004-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 20 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันความรู้ด้านเภสัชสารสนเทศมีความสำคัญมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานเภสัชกรรม โดยมีประโยชน์ในการช่วยยจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยและการจัดการสถานพยาบาล ข้อมูลด้านเภสัชสารสนเทศสามารถช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น และเภสัชกรเองก็ได้พัฒนาบทบาทของตนเอง ไม่ใช่แค่เป็นเพียงผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ หากแต่ยังสามารถขยายบทบาทเป็นผู้พัฒนาระบบ และดูแลระบบ ช่วยให้งานบริการสุขภาพเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานในบทบาทเภสัชสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เภสัชกรจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักเครื่องมือทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งกรอบกรอบความคิดเชิงออกแบบเพื่อทำให้ระบบงานตอบสนองไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เภสัชสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ, Pharmacy Informatics, Information technology, Health Information Technology