บทความวิชาการ
การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดดำ (Direct Oral Anticoagulants in Cancer-Associated Venous thromboembolism Disease)
ชื่อบทความ การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดดำ (Direct Oral Anticoagulants in Cancer-Associated Venous thromboembolism Disease)
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์, ผศ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว, นศ.ภ.กษมา ศรีหาคลัง,นศ.ภ.ดิศานุวัฒน์ เดชทนาธร, นศ.ภ.มานิดา แก้วพวง, นศ.ภ.รดา จันทรมนตรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-001-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 19 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคมะเร็งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำและมีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิตที่ลดลงของผู้ป่วย ดังนั้นในผู้ป่วยโรคมะเร็งควรได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำและได้รับยาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยยาที่ใช้สำหรับการป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ คือ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ซึ่งมีการใช้ low molecular weight heparin เป็นทางเลือกแรกอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการพัฒนายาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานมากขึ้นทำให้สะดวกต่อการบริหารยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้น ปัจจุบันแนวทางการรักษาจึงได้มีการแนะนำให้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น apixaban, edoxaban, rivaroxaban และ dabigatran ซึ่งมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกสนับสนุนทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
คำสำคัญ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ โรคมะเร็ง ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน