บทความวิชาการ
ข้อมูลยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานในปัจจุบัน: Molnupiravir และ Nirmatrelvir/ritonavir
ชื่อบทความ ข้อมูลยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานในปัจจุบัน: Molnupiravir และ Nirmatrelvir/ritonavir
ผู้เขียนบทความ ภก. พงศกร เจริญวิวัฒนกิจ , ผศ.ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-001-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 25 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมการแพทย์ประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2565 จนถึงตุลาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 2,463,846 รายและมีผู้เสียชีวิต 11,184 ราย โดยคาดว่าจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยหรือคงที่ และจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธ์ุโอไมครอน อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ1-2 ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนายาเพื่อรักษาและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีทั้งรูปแบบฉีดและรูปแบบรับประทานโดยพิจารณาการรักษาตามอาการทางคลินิกของผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้มีประชากรติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆไม่สามารถรองรับผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและได้รับยาฉีดได้ทุกราย ยาต้านไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบรับประทานจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาคนไข้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ปัจจุบันจากแนวทางการรักษา IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 ปี 2020 แนะนำยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบรับประทาน ได้แก่ ยา Molnupiravir และยา Nirmatrelvir/ritonavir3 และสำหรับประเทศไทยยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบรับประทานที่มีการสั่งใช้ตามแนวทางการรักษาโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมการแพทย์ฉบับที่ 25 (29 กันยายน 2565) แนะนำให้ใช้ยา Favipiravir, Molnupiravir และ Nirmatrelvir/ritonavir4 โดยยา Molnupiravir และ Nirmatrelvir/ritonavir นั้นเป็นยารูปแบบรับประทานที่มีการเริ่มนำมาใช้ในประเทศไทยได้ไม่นาน แต่มีแนวโน้มที่จะมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ในฐานะเภสัชกรจึงควรทราบถึงข้อมูลกลไกยา เภสัชจลนศาสตร์ของยา การปรับขนาดยาตามไตและการบริหารยา อาการข้างเคียงของยา อันตรกิริยาของยาที่สำคัญ รวมถึงข้อห้ามของการใช้ยาดังกล่าว เพื่อผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
คำสำคัญ
Molnupiravir, Nirmatrelvir/ritonavir, COVID-19, SAR-CoV-2, COVID-19 rebound