บทความวิชาการ
Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อบทความ Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-004-06-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 18 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีประชากรเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) จำนวนมาก การเสียชีวิตของประชากรที่เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดส่วนใหญ่เกิดจาก โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) และ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของไขมันและไลโปโปรตีน ดังนั้นการลดปริมาณไขมันและไลโปโปรตีนจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกเหนือจากยาหลักกลุ่มต่างๆที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันยาลดระดับไขมันในเลือดมีชนิดที่เป็นยาเคมี หรือ small molecule และ monoclonal antibody (MAb) และยังมียากลุ่มใหม่ ที่เรียกว่า oligonucleotide-based ซึ่งเป็นนิวคลีโอไทด์สายสั้น ๆ มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการสร้างโปรตีนหรือยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและทำลายไขมัน โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้มีหลายกลไก ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะชนิด antisense oligonucleotides (ASOs) และ small interfering RNA (siRNA) ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ mRNA ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับไขมัน และไลโปโปรตีนในกระแสเลือด
คำสำคัญ
oligonucleotide-based drug, RNA-based medicines, Antisense oligonucleotides, Small-interfering RNA (siRNA), Cardiovascular disease (CVD), Lipid, Lipoprotein