บทความวิชาการ
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ตามมาตรฐาน ISO 10993-5: ภาชนะพลาสติก-วัสดุทางการแพทย์
ชื่อบทความ การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ตามมาตรฐาน ISO 10993-5: ภาชนะพลาสติก-วัสดุทางการแพทย์
ผู้เขียนบทความ ดร. ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-003-02-2566
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 18 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบัน ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่เป็นของเหลวสำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเช่น ถุงบรรจุน้ำเกลือ ถุงบรรจุโลหิต นิยมทำมาจากพลาสติกเนื่องจากมีน้ำหนักเบา ไม่แตกร้าว มีความยืดหยุ่น สามารถผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆได้ง่าย โดยการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีข้อกำหนด ISO 10993 - Biological evaluation of medical devices ที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประเมินคุณลักษณะทางชีวภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแบ่งย่อยหัวข้อการประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์การแพทย์เป็นส่วนๆ หลายส่วนด้วยกัน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนการประเมินคุณลักษณะทางชีวภาพ การเลือกวิธีทดสอบที่เฉพาะเจาะจงตามประเภทของเครื่องมือแพทย์หรือวัสดุทางการแพทย์ ข้อกำหนดเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ทดลอง และแนวทางการทดสอบในแต่ละวิธี โดยบทความนี้ จะมีเนื้อหาครอบคลุมเฉพาะหัวข้อการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สำหรับพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อและวัสดุทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 10993-5: Tests for in vitro cytotoxicity เท่านั้น
คำสำคัญ
Cytotoxicity, ISO 10993-5