บทความวิชาการ
การใช้ gabapentinoids ในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท Use of gabapentinoids in neuropathic pain (บทความวิชาการ 1)
ชื่อบทความ การใช้ gabapentinoids ในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท Use of gabapentinoids in neuropathic pain (บทความวิชาการ 1)
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-04-2566
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 เม.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 17 เม.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ยากลุ่ม gabapentinoids เป็นยาที่ได้รับความนิยมใช้ในเวชปฏิบัติเนื่องจากมีที่ใช้หลากหลายทั้งที่เป็นข้อบ่งใช้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) เช่น ต้านการชัก บรรเทาปวดจากเหตุประสาท (neuropathic pain) และข้อบ่งใช้อื่น ๆ ที่เป็น off-label เช่น โรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) โรคสมาธิสั้น (attention deficit disorder) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (restless legs syndrome) ความผิดปกติของการนอน โรคปวดศีรษะ กลุ่มอาการถอนแอลกอฮอล์ โรคปวดหลังเรื้อรัง fibromyalgia และอาการปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด โดย gabapentinoids ที่ใช้บ่อยในปัจจุบันได้แก่ gabapentin และ pregabalin ซึ่งได้รับการรับรองโดย USFDA ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 2004 ตามลำดับ ยาทั้งสองนี้มีความเหมือนและความแตกต่างด้านเภสัชวิทยาหลายประการซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลเภสัชวิทยาของยากลุ่ม gabapentinoids และข้อพิจารณาประกอบการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th