บทความวิชาการ
การบูรณาการความรู้ทางเคมีของยากับงานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้แนวคิดการประเมินการรักษาตามโครงสร้าง กรณีศึกษาจากยา β-adrenergic antagonist
ชื่อบทความ การบูรณาการความรู้ทางเคมีของยากับงานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้แนวคิดการประเมินการรักษาตามโครงสร้าง กรณีศึกษาจากยา β-adrenergic antagonist
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง และ ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-001-04-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 เม.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 06 เม.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาเภสัชศาสตร์ เคมีของยา และการค้นพบยา มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ความรู้ทางเคมีของยาช่วยให้เภสัชกรเข้าใจตัวยาอย่างถ่องแท้ ทั้งในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของยา ความเป็นกรด-เบส และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของยา รูปแบบการดูดซึม การกระจาย กระบวนการเมตาบอลิซึม การขับออกของยา และความเป็นพิษ (ADMET) ความเข้าใจอย่างถี่ถ่องแท้ถึงพื้นฐานทางเคมีและการออกฤทธิ์ของยาช่วยให้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาอย่างมีเหตุผลว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น "เพราะสาเหตุใด" และเกิดขึ้นได้ "อย่างไร" ส่งผลให้วิชาชีพเภสัชกรมีความโดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ทางเคมีของยามีบทบาทสำคัญในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาสำหรับเภสัชกรเพื่อในการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
คำสำคัญ
เคมีของยา บูรณาการ กรณีศึกษา เบต้าบลอกเกอร์