บทความวิชาการ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : การเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากใช้ยาตำรับสมุนไพร กรณีศึกษาการใช้ยาสหัศธารา ยาศุขไสยาศน์ และยาฟ้าทะลายโจรร่วมกัน
ชื่อบทความ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : การเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากใช้ยาตำรับสมุนไพร กรณีศึกษาการใช้ยาสหัศธารา ยาศุขไสยาศน์ และยาฟ้าทะลายโจรร่วมกัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์ ร้านยาศิวพรเภสัช จ.อ่างทอง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-02-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 17 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 16 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลาการทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน และมักพบเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนสม่ำเสมอ นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังนิยมเลือกใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาช่วยในการดูแลสุขภาพ เภสัชกรชุมชนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนอกเหนือจากยา และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพื่อดูแลให้คำแนะนำเบื้องต้น พร้อมกับส่งต่อได้อย่างถูกต้องกรณีที่เกิดกำลังเภสัชกรชุมชน นอกจากนี้การบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ตาไว ก็ยังเป็นการส่งต่อกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรชุมชน ที่ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
คำสำคัญ
สหัศธารา ศุขไสยาศน์ ฟ้าทะลายโจร อาการไม่พึงประสงค์