บทความวิชาการ
แนวทางการสัมภาษณ์งานสำหรับเภสัชกรการตลาด2566 : Pharmaceutical Industry Interviews: A Guide to Success for Pharmacists in 2023
ชื่อบทความ แนวทางการสัมภาษณ์งานสำหรับเภสัชกรการตลาด2566 : Pharmaceutical Industry Interviews: A Guide to Success for Pharmacists in 2023
ผู้เขียนบทความ ภก.วิรุณ เวชศิริ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-03-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 10 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ทำหน้าที่ในอุตสาหกรรมยาจำนวนไม่น้อยเป็นเภสัชกรการตลาด ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมที่สำคัญในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของอุตสาหกรรมยา มีเภสัชกรรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยต้องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทบาทในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน บทความนี้ได้ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีประสบความสำเร็จในการเข้าทำการสัมภาษณ์งานในอุตสาหกรรมยา บทความให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวเบื้องต้น ทักษะการสื่อสารของเภสัชกร ทักษะการแก้ปัญหา มีการอธิบายถึงกลยุทธ์เฉพาะสำหรับการเตรียมตัวสำหรับก่อนและระหว่างการสัมภาษณ์งาน อธิบายเทคนิคที่ใช้ระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น The “STAR” Method, The Elevator Pitch การฝึกตอบคำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ประกอบกับการฝึกฝน จะช่วยให้เภสัชกรสามารถออกแบบการพูด การตอบคำถาม และนำเสนอความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานในอุตสาหกรรมยาได้
คำสำคัญ
อุตสาหกรรมยา, บริษัทยา, การสัมภาษณ์งาน, เภสัชกร, เภสัชกรการตลาด,การค้นหาข้อมูล,ทักษะการสื่อสาร,ทักษะการแก้ปัญหา,ความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วย